فروش دستگاه های خودپرداز بانکی

فروش دستگاه های خودپرداز با برند های NCR و WINCOR در مدل های مختلف و کیفیتی بالا.

NCR  مدل های 5886 ، 5887 ، 5877

Wincor مدل های 2050 ، 2150 ، 1500

فروش دستگاه های خودپرداز بانکی